Regulamin Świadczenia Usługi

§1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin zawiera opis warunków korzystania z usług i produktów dostarczanych przez keyPM za pośrednictwem serwisu, którego administratorem jest keyPM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, lokal E6.

Użytkownik podpisując umowę zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie. Oznacza to, że Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z treścią niniejszego dokumentu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zasad korzystania z sieci Internet.

§2. Definicje

Definicje użyte poniżej oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi, dostępny na stronie www.keypm.pl.

Cennik – cennik usług keypm.pl, dostępny pod adresem www.keypm.pl.

Użytkownik – podmiot korzystający z usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta umowa.

Usługa – usługa świadczona przez keyPM na rzecz użytkownika.

Usługa dodatkowa – usługa udostępniona klientowi na jego życzenie, której koszt nie jest uwzględniony w abonamencie.

Abonament – wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy.

Okres abonamentowy –okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonał płatności wynagrodzenia keyPM z góry.

Faktura pro forma – dokument wysłany na podany przez klienta przy rejestracji usługi adres email, na podstawie, którego klient może opłacić zamówioną usługę lub usługę dodatkową.

§3. Akceptacja warunków umowy

Użytkownik korzystając z usług i produktów dostarczanych przez keyPM zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Treści zawarte w regulaminie mogą być zmieniane stosownie do potrzeb, bez zawiadomienia Użytkownika. Aktualną wersję regulaminu można pobrać ze strony www.keyPM.com.pl . Osoba zawierająca w imieniu firmy umowę o korzystanie z usług keyPM musi posiadać odpowiednie uprawnienia do reprezentowania tej firmy. Akceptując regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie reklam i informacji o produktach keyPM. Uzyskanie dostępu do usługi w ramach licencji osób trzecich leży 

w gestii użytkownika (np. opłata za usługi internetowe operatora).

Użytkownik we własnym zakresie zorganizuje sprzęt niezbędny do korzystania z usługi.

keyPM nie ponosi odpowiedzialności za treści przechowane przez użytkownika, ich terminowość i ustawienia.

Użytkownik nie ma dostępu do systemu monitorowania wydajności i funkcjonalności usługi, bez uprzedniej pisemnej zgody keyPM.

Zabronione jest korzystanie z serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody, przez firmy konkurujące z keyPM. 

§4. Konto

Podczas zakładania konta użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Podania prawdziwych, kompletnych i aktualnych danych o sobie i firmie korzystającej z usług.
 2. Aktualizowania wszelkich danych rejestracyjnych w przypadku ich zmiany. Dostarczenie nieprawdziwych, niekompletnych i nieaktualnych danych lub danych, co do których keyPM ma podejrzenia, że nie odpowiadają pkt 2., upoważnia keyPM 

do zablokowania konta oraz odmowy korzystania z usług w przyszłości.

Użytkownik otrzyma nazwę konta i hasło po przejściu przez proces rejestracji. Po otrzymaniu nazwy konta i hasła Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie ich poufności. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić keyPM o jakichkolwiek próbach naruszenia bezpieczeństwa. keyPM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

§5. Rodzaje licencji oraz wysokość opłat

Użytkownik może korzystać z 2 rodzajów licencji:

 1. Premium
 2. Premium PLUS

Opłaty dla poszczególnych rodzajów licencji wraz z zakresem usług objętym licencją, przedstawia poniższa tabela:

 

Tabela opłat w zależności od rodzaju licencji

Lp.Rodzaj licencjiZakres usług objętych licencjąLiczba użytkownikówOpłata miesięczna
1 Premium Dostęp do następujących modułów systemu:
 • moduł monitorujący postęp prac;
 • moduł realizujący koncepcje sztucznej inteligencji
 • moduł ekspertowy sugerujący strukturę projektu;
 • moduł automatycznego zarządzania zasobami projektowymi.
5 60 zł
2 Premium PLUS

Dostęp do modułów licencji Premium oraz dodatkowo do:

 • modułu budowania instrukcji w formie video;
 • modułu budżetowego.
5 80 zł

 

W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika chęci zmiany rodzaju licencji, zmiana nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zmiany. Koszty odpowiadające zmienionemu rodzajowi licencji będą naliczane od początku kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie, w którym nastąpiła zmiana.

keyPM zastrzega sobie prawo do zmian opłat za korzystanie z usług. Aktualne ceny usług oraz usług dodatkowych publikowane są w cenniku na stronie internetowej keyPM: http://www.keypm.com.pl/cennik.

Użytkownik ma możliwość włączenia usługi dodatkowej w postaci pakietu dodatkowych wiadomości SMS. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie Klienta po wniesieniu przez niego opłaty za usługę dodatkową.

Wszelkie zmiany związane ze zmianami opłat będą podawane do informacji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z usług w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego, jeżeli nie zgodzi się na zmianę opłat. Zmienione opłaty obowiązują od następnego okresu rozliczeniowego, po poinformowaniu użytkownika o zmianie opłat.

Wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna oznacza to, że nie ma możliwości wniesienia opłaty na okres krótszy niż długość okresu abonamentowego oraz że rezygnacja z usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

Zmiana rodzaju licencji z Premium PLUS do Premium, spowoduje utratę funkcjonalności oraz częściową utratę zawartości konta. keyPM nie ponosi odpowiedzialności za straty z tym związane.

Opłata za usługi powinna być wniesiona w terminie do dnia poprzedzającego okres rozliczeniowy, za który powinna być dokonana opłata, w jednej z następujących form:

1. System płatności elektronicznych DotPay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 

 

 

 

 

2. Przelew na rachunek bankowy.

 

Jeżeli keyPM nie otrzyma opłaty w wyznaczonym terminie, jest uprawniony do zablokowania konta z terminem rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, za który nie dokonano opłaty.

Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z usługi w trakcie trwania abonamentu jest ona blokowana od następnego okresu rozliczeniowego.

keyPM nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku zablokowania konta. 

§6. Płatności

Opłata abonamentowa jest pobierana za cały okres abonamentowy z góry. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje po otrzymaniu należności za usługę. W przypadku wniesienia, opłaty abonamentowej na podstawie dokumentu pro forma, keyPM wystawi klientowi Fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie keyPM.

keyPM wysyła Klientowi dokument pro forma, na 7 dni przed końcem obowiązywania abonamentu wraz z informacją jak przedłużyć usługę na kolejny okres abonamentowy. keyPM zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do usługi w przypadku braku wpłaty za przedłużenie usługi, przed końcem okresu abonamentowego. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym keyPM.

keyPM nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikająca z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym keyPM zawinionych przez osoby trzecie: banki, płatności kartą kredytową, serwis DotPay, itp.

Opłata za usługę dodatkową jest wnoszona na podstawie dokumentu pro forma wystawionego w chwili zgłoszenia chęci włączenia usługi dodatkowej. Płatności za usługi dodatkowe dokumentowane są oddzielnymi fakturami VAT w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności przez Klienta. Momentem włączenia usługi dodatkowej jest data uznania salda na rachunku bankowym keyPM.

keyPM dostarcza Klientowi faktury VAT i dokumenty pro forma w formie elektronicznej.

Usługodawca przesyła faktury VAT i dokumenty pro forma na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia oraz udostępnia je w Panelu Klenta w zakładce „Faktury i płatności”. Adres e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, widoczny jest w Panelu Klienta. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania adresu e-mail w Panelu Klienta.

§7. Treści przechowywane w serwisie

keyPM nie ponosi odpowiedzialności za materiał i inne treści, które są przekazywane, przesyłane lub udostępniane za pomocą serwisu.  

Korzystając z usług keyPM Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał serwisu do:

 1. Zamieszczania, przesyłania lub przekazywania treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub naruszających czyjąś prywatność;
 2. Podszywania się pod inną osobę lub podmiot;
 3. Zamieszczania, przesyłania lub przechowywania treści naruszających prawa wynikające z patentu i innych wartości niematerialnych i prawnych;
 4. Zamieszczania, przesyłania lub przekazywania wirusów komputerowych lub innych tego rodzaju kodów lub plików, które powodują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu;
 5. Łamania praw wynikających z ustawodawstwa obowiązującego na określonym terenie w granicach i poza granicami kraju;
 6. Dostarczania wsparcia dla innej osoby lub organizacji, która nie jest określona w umowie.

keyPM ma prawo do usuwania treści niezgodnych z regulaminem. Ponadto może ujawnić treści zawarte w serwerze jeżeli jest to wymagane przepisami prawa,
a w szczególności w związku z:

 1. podjętymi procedurami prawnymi;
 2. egzekwowaniem warunków regulaminu;
 3. odpowiedzią na zarzuty, że treści zawarte w serwisie naruszają postanowienia osób trzecich;
 4. ochroną praw własności i/lub bezpieczeństwa keyPM.

Zabronione jest rozpowszechnianie materiałów i aplikacji dostarczonych w ramach usługi keyPM, chyba że umowa stanowi inaczej.

keyPM nie dochodzi praw własności w przypadku treści zamieszczonych w serwisie. Jednakże umieszczenie treści w obszarach dostępnych publicznie, są jednoznaczne
z przyznaniem keyPM nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści
w dowolny sposób.

keyPM udostępnia gotowe szablony dokumentów niezbędnych do wykonania projektu.

Szablony dokumentów są udostępniane w formacie docx.

Niezgodne z regulaminem jest rozpowszechnianie tych dokumentów w celach innych niż określone w umowie.

keyPM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z niezgodności dokumentów z wymogami konkretnego podmiotu.

§8. Wykorzystanie danych o kliencie w celach marketingu

keyPM zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy podmiotu i opisu zakresu jego działalności w celach marketingowych. Oznacza to, że Użytkownik udziela keyPM licencji na używanie nazwy podmiotu i opisu zakresu jego działalności tylko w celach marketingowych.

§9. Wygaśnięcie i unieważnienie konta 

keyPM może zablokować konto bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku:

 1. Naruszenia warunków umowy;
 2. Naruszenia warunków niniejszego regulaminu;
 3. Wniosku odpowiedniego organu ścigania;
 4. Niewniesienia opłat w wyznaczonym terminie;
 5. Wydłużonego okresu bezczynności.

Treści zamieszczone w serwisie są usuwane w ciągu miesiąca od dnia zablokowania konta. Użytkownik może odzyskać treści zamieszczone w serwisie po eliminacji źródła zablokowania konta i po wpłaceniu ustalonej indywidualnie kwoty naliczanej za ponowne udostępnienie treści. Jednakże przywrócenie zawartych w serwisie treści może nastąpić tylko przed upływem miesiąca liczonego od dnia zablokowania konta.

keyPM nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika i osób trzecich za zablokowanie konta oraz późniejsze usunięcie jego treści. 

§10. Korzystanie z uprawnień osób trzecich

Dostarczana usługa zawiera linki do zasobów internetowych osób trzecich. keyPM nie ponosi odpowiedzialności za usługi dostarczane przez osoby trzecie, których odnośniki można znaleźć w ramach usługi keyPM.

§11. Prawa własności keyPM

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi i wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z usługą keyPM są chronione i strzeżone w ramach prawa ochrony własności intelektualnej i innych aktów prawnych. keyPM udziela osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania w ramach umowy.  Zabrania się rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim przedmiotu umowy. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować oprogramowania w celach uzyskania nieautoryzowanego dostępu. 

§12. Wyłączenia gwarancji

Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko.  keyPM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z produktów oferowanych przez serwis.

Nie gwarantuje się, że usługi spełnią wymagania, rezultaty otrzymane w wyniku korzystania
z serwisu będą dokładne oraz, że błędy oprogramowania zostaną usunięte.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia komputerów lub innego oprogramowanie, powstałe na skutek korzystania z serwisu.

Porady dostępne w serwisie keyPM nie są objęte gwarancją.

§13. Ograniczenia odpowiedzialności keyPM

keyPM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty materialne i moralne, pośrednio lub bezpośrednio powstałe szkody (nawet jeśli keyPM została wcześniej poinformowana o możliwości powstania  takich szkód) wynikające z:

 1. braku możliwości korzystania z serwisu;
 2. kosztów nabycia usług za pomocą serwisu;
 3. nieautoryzowanego dostępu do aplikacji;
 4. działań osób trzecich w aplikacjach serwisu.

§14. Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie zamówionych produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, klient powinien poinformowac keyPM (e-mail: biuro@keypm.pl lub tel. 22 643 88 54).

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy keyPM zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym keyPM został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez keyPM przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

keyPM ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad.

keyPM jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (rękojmia).

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.

Reklamacje dotyczące produktu powinny być zgłaszane przez Użytkownika/Klienta dzwoniąc pod numer 22 643 89 69 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@keypm.pl. Każda reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będzie rozpatrywana przez KeyPM indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności danego stanu faktycznego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia.

§15. Informacje handlowe

Logo keyPM, znaki usługowe oraz inne oznaczenia keyPM wraz z nazwami produktów i usług są znakami towarowymi w rozumieniu ustawy PWP (Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późniejszymi zmianami).